+357 25 356655

Καλέστε μας για δωρεάν διαβούλευση

Facebook

LinkedIn

 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Lysandrou Law > ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η εξειδίκευση και η εμπειρία των δικηγόρων της Δικηγορικής μας Εταιρείας στο πεδίο του Τραπεζικού Δικαίου, παρέχει τα εχέγγυα για τη βέλτιστη εκπροσώπηση των πελατών μας και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και ολοκληρωμένης νομικής κάλυψης σε υποθέσεις τραπεζικού Δικαίου τόσο εξωδικαστικά, παρέχοντας εξειδικευμένες νομικές συμβουλές σε ζητήματα όπως δανειακές συμβάσεις και ρυθμίσεις οφειλών προς πιστωτικά ιδρύματα, καλύπτοντας εν γένει όλο το φάσμα των τραπεζικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, καθώς επίσης και σε συμβουλευτικό επίπεδο και σε επίπεδο νομικής καθοδήγησης αλλά και σε επίπεδο δικαστικής εκπροσώπησης των εντολέων μας για τα ως άνω ζητήματα.

Η Δικηγορική μας εταιρεία έχοντας εκτεταμένη εμπειρία σε Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά ζητήματα, παρέχει νομικές συμβουλές τόσο σε δανειστές όσο και σε δανειολήπτες για θέματα σχετικά με τον έλεγχο και τη σύνταξη έργων χρηματοδότησης φυσικών και νομικών προσώπων, επιχειρήσεων και έργων, την παροχή τραπεζικών διευκολύνσεων και την αναδιάρθρωση χρεών.

Παρέχουμε σε μόνιμη βάση νομική υποστήριξη και συμβουλές σε εταιρικά και φορολογικά ζητήματα και διαθέτουμε εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών αναφορικά με ζητήματα της καθημερινής εταιρικής λειτουργίας, τη χαρτοσήμανση και την ορθή κατάρτιση και εκτέλεση εγγράφων και τις πάσης φύσεως νομικές πτυχές των δραστηριοτήτων τους.

Διαθέτουμε τις υποδομές για την παροχή νομικών γνωματεύσεων και διαδικασιών νομικής επιμέλειας.

Βασικό μέλημα της εταιρείας μας είναι η διαρκής ενημέρωση των συνεργατών μας ώστε με τη γνώση της νομοθεσίας, της νομολογίας και των σύνθετων οικονομικών εργαλείων να παρέχει στους πελάτες της καινοτόμες λύσεις, ανταποκρινόμενες στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της κοινωνίας και της αγοράς. Βασικό μέλημα μας είναι το συμφέρον των πελατών μας και η επιτυχία στη δραστηριότητά τους με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο.

Χρειάζεστε βοήθεια για την επίλυση υποθέσεων τραπεζικού δικαίου;