+357 25 356655

Καλέστε μας για δωρεάν διαβούλευση

Facebook

LinkedIn

 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Lysandrou Law > ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η δικηγορική μας εταιρεία, μέσα από την πολυετή πείρα την οποία κατέχουν οι κατάλληλα καταρτισμένοι δικηγόροι μας, ασχολείται και εξειδικεύεται σε όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν το μεταναστευτικό δίκαιο στη Κύπρο.

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί αύξηση του ποσοστού μεταναστών σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και ιδιαίτερα στην Κύπρο αφού λόγω της τοποθεσίας της προτιμάται για διαμονή και εργασία, με αποτέλεσμα την ταχεία ανάπτυξη του μεταναστευτικού κύματος και κατ’ επέκταση του μεταναστευτικού δικαίου. Επιπρόσθετα, ένεκα των εταιρικών και εμπορικών διευκολύνσεων που προσφέρονται σε εταιρείες ξένων συμφερόντων, μεγάλος αριθμός ξένων επενδυτών επιλέγει την Κύπρο ως βάση των εταιρειών τους και κατ’ επέκταση την άσκηση των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων.

Το Μεταναστευτικό Δίκαιο διέπεται από τον Περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Τροποποιητικός) Νόμο του 2011 (με αρ. 153(Ι)/2011) ο οποίος ρυθμίζει όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν το μεταναστευτικό δίκαιο καθώς έχει σκοπό να διασφαλίσει, δια μέσου των Νόμων και Κανονισμών του, τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα οποία έχουν αυξημένη σημασία τόσο σε κοινοτικό όσο και σε διεθνής επίπεδο.

Η δικηγορική μας εταιρεία είναι σε θέση να παρέχει υψηλού επιπέδου νομικές συμβουλές και υπηρεσίες τόσο σε φυσικά όσο και σε νομικά πρόσωπα και συγκεκριμένα υπηρεσίες οι οποίες αφορούν ζητήματα όπως:

  1. Καθοδήγηση και ετοιμασία των απαιτούμενων εγγράφων σε σχέση με την υποβολή αίτησης για απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας στα πλαίσια του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος
  2. Άδειες Παραμονής και Εργασίας σε πρόσωπα που είναι διευθυντικά στελέχη ή εργάζονται σε Κυπριακές Εταιρείες ή Εταιρείες Ξένων Συμφερόντων.
  3. Καθοδήγηση και ετοιμασία των απαιτούμενων εγγράφων σε σχέση με την υποβολή αίτησης Πολιτογράφησης λόγω παραμονής εντός της Δημοκρατίας για το χρονικό διάστημα που απαιτείται από το νόμο.
  4. Άδειες προσωρινής παραμονής υπό το καθεστώς του επισκέπτη (visitor) ή του εργαζόμενου.
  5. Άδειες μετανάστευσης σύμφωνα με τις κατηγορίες των Περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κανονισμών στις οποίες περιλαμβάνεται και η Διαδικασία εξασφάλισης Άδειας μόνιμης διαμονής (fast truck procedure) σύμφωνα με τον Κανονισμό 6(2).

Οι συνεργάτες μας αναλαμβάνουν την καθοδήγηση και συμβουλευτική των πελατών μας αναφορικά με τα έγγραφα και τον τύπο αυτών, τα οποία απαιτούνται για την εξασφάλιση της αιτούμενης άδειας νόμιμης παραμονής. Περαιτέρω, βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τον πελάτη, ενημερώνοντας τον σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης της αίτησης του.

Κυρίαρχο μέλημα της Εταιρείας μας είναι η αδιάλειπτη ενημέρωση και πληροφόρηση των συνεργατών μας για όλες τις πτυχές του Μεταναστευτικού Δικαίου ούτως ώστε να παρέχουμε υψηλού επιπέδου νομικές συμβουλές και υπηρεσίες οι οποίες παράλληλα θα είναι αποτελεσματικές.

Χρειάζεστε βοήθεια για την επίλυση υποθέσεων μεταναστευτικού δικαίου;