+357 25 356655

Καλέστε μας για δωρεάν διαβούλευση

Facebook

LinkedIn

 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Lysandrou Law > ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Η δικαστηριακή διαδικασία και η διαδικασία της διαιτησίας αφορά τη διαδικασία επίλυσης διαφορών οικονομικής ή άλλης φύσεως μεταξύ νομικών ή φυσικών προσώπων. Περαιτέρω, η διαδικασία η οποία ακολουθείται για τη διαπίστωση της ποινικής ευθύνης φυσικού ή νομικού προσώπου, το οποίο κατηγορείται για τη διάπραξη ποινικού αδικήματος αποτελεί δικαστηριακή διαδικασία η οποία ασκείται ενώπιον των Ποινικών Δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η δικαστηριακή διαδικασία διέπεται από κανόνες οι οποίοι ρυθμίζουν την ενώπιον του Δικαστηρίου διαδικασία και έχουν σαν στόχο την προστασία των διαδίκων καθώς και των προσώπων τα οποία προσφεύγουν στα Δικαστήρια για επίλυση των διαφορών τους, αλλά και τη δίκαιη και αποτελεσματική δίκη για τελεσίδικη επίλυση της διαφοράς. Σκοπός του Δικαστηρίου είναι η ορθή απονομή δικαιοσύνης και κυρίαρχο ρόλο για αυτό έχουν οι δικηγόροι που χειρίζονται την κάθε δικαστική υπόθεση.

Είναι συχνό φαινόμενο οι προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις να καταλήγουν σε διαφωνίες τις οποίες τα μέρη δεν καταφέρνουν να λύσουν ομαλά, με αποτέλεσμα να χρειάζονται τη συμβουλή και /ή συνεισφορά έμπειρων και καταρτισμένων νομικών συμβούλων, οι οποίοι θα μπορούν να επιλύσουν τα διάφορα θέματα που πιθανόν να προκύψουν από τις εν λόγω σχέσεις.

Η πολύχρονη πείρα της Δικηγορικής μας εταιρείας, καθώς επίσης και ο χειρισμός μεγάλου αριθμού δικαστικών υποθέσεων, καθιστά τους δικηγόρους της εταιρείας μας ικανούς στον αποτελεσματικό και επιτυχή χειρισμό των δικαστηριακών υποθέσεων των πελατών μας.

Οι υπηρεσίες που παρέχει η δικηγορική μας εταιρεία εκτείνονται σε τομείς ποινικού δικαίου, οικογενειακού δικαίου, ατυχημάτων, αστικού δικαίου, εμπορικού δικαίου, εργατικού δικαίου, δικαίου συμβάσεων, δικαίου ακίνητης ιδιοκτησίας και εμπράγματου δικαίου. Κύριο μέλημα των δικηγόρων της Δικηγορικής μας Εταιρείας είναι η γρήγορη και επιτυχής διεκπεραίωση των υποθέσεων των πελατών μας, καθώς επίσης και η ορθή καθοδήγηση και η συμβούλευση των πελατών μας με απώτερο σκοπό το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα γι’ αυτούς.

Χρειάζεστε βοήθεια για την επίλυση δικαστικών υποθέσεων και διαιτησίας;